นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
DealDet.com ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นลำดับแรก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน www.DealDet.com จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ DealDet.com เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง
ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ DealDet.com ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น และจะไม่บันทึกที่อยู่อีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะถูกรวบรวมเพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการเข้าชมแต่ละหน้า เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้ว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถาม หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง และ สมบูรณ์ที่สุด
2. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา อีเมล และ รหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล (อีเมล และ รหัสผ่าน) ดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
3. ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมด